Zasady przepisywania ocen z protokołów zaliczenia przedmiotu uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

  1. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie wpisu do indeksu i na kartę okresowych osiągnięć studenta od nauczyciela akademickiego, którego nazwisko umieszczone jest na karcie okresowych osiągnięć studenta w terminach ustalonych przez prowadzącego i podanych na stronie uczelni.
  2. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, student zobowiązany jest skontaktować się we własnym zakresie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielem akademickim w celu uzupełnienia brakującego wpisu. Warunki i terminy uzupełnienia brakującego wpisu określa nauczyciel akademicki.
  3. W uzasadnionych przypadkach wpisu oceny do indeksu i/lub karty okresowych osiągnięć studenta może dokonać dziekan wydziału. W tym celu należy zgłosić się na konsultacje dziekana/prodziekana i uzasadnić powód  nieuzyskania wpisu bezpośrednio u nauczyciela akademickiego (np. korespondencja mailowa z nauczycielem akademickim).
  4. W przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie w wyniku braku wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć student może zostać skreślony z listy studentów.
Scroll to Top