Praktyki

Uprzejmie przypominamy, że studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i w związku z tym powinny być realizowane zgodnie z planem studiów w terminach rozliczenia poszczególnych semestrów, tak samo jak pozostałe zajęcia odbywające się na Uczelni. Brak zaliczenia studenckich praktyk zawodowych w wymaganych terminach skutkuje koniecznością ubiegania się o warunkowe zaliczenie semestru. Na pisemny wniosek studenta dopuszcza się przedłużanie terminu rozliczenia praktyk do jednego miesiąca od daty ostatecznego terminu uzyskania wpisów. Zgodę na dłuższy czas realizacji praktyk (przedłużenie do dwóch semestrów) można uzyskać tylko z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych takich jak np. choroba lub ciąża.

Scroll to Top