Opłaty czesnego w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 września 2018 r. upłynął termin płatności z tytułu czesnego za semestr zimowy r. akad. 2018/2019. Termin ten dotyczy tych z Państwa, którzy deklarują wpłatę czesnego w całości bądź w rozbiciu na dwie raty. W przypadku rozłożenia czesnego na pięć rat, termin płatności pierwszej raty przypadał na dzień 10 września 2018 r.

Za datę wniesienia opłat rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy uczelni, a nie datę wpłaty. Zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w WSZ, w przypadku dokonania płatności po ustalonym terminie, dolicza się odsetki w wysokości ustawowej.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem rozłożenia czesnego na raty jest złożenie odpowiedniego podania w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2018 roku. Podanie może zostać również przesłane drogą mailową na adres: czesne@wsz.pl.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w WSZ nieopłacenie czesnego może spowodować skreślenie z listy studentów Wyższej Szkoły Zdrowia.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności na poniższy nr rachunku bankowego Uczelni:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283

Więcej

Scroll to Top