Klauzula informacyjna

Szanowni Studenci,

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pelplińskiej 7 (80-335).
  2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: administratordanych@wsz.pl lub telefonicznie pod numerem +48 58 769 08 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez WSZ.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.
  5. Ma Pan/i prawo do żądania od WSZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSZ usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
  8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu edukacyjnego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
  9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator danych osobowych
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Scroll to Top