październik 2016

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Każdy student I roku musi zaliczyć szkolenie biblioteczne, które dostępne jest na naszej stronie. Szkolenie biblioteczne 2016 Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z informacjami w prezentacji i odpowiedź na zamieszczone na stronie pytanie. Pod koniec semestru zapraszamy po pieczątkę potwierdzającą zaliczenie szkolenia.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Read More »

Zasady przepisywania ocen z protokołów zaliczenia przedmiotu uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Obowiązkiem studenta jest uzyskanie wpisu do indeksu i na kartę okresowych osiągnięć studenta od nauczyciela akademickiego, którego nazwisko umieszczone jest na karcie okresowych osiągnięć studenta w terminach ustalonych przez prowadzącego i podanych na stronie uczelni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, student zobowiązany jest skontaktować się we własnym zakresie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej z nauczycielem

Zasady przepisywania ocen z protokołów zaliczenia przedmiotu uzyskanych w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku Read More »

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich

O przepisanie oceny z przedmiotu zaliczonego na innej uczelni można ubiegać się na podstawie następujących dokumentów:a) indeks, lubb) karta okresowych osiągnięć studenta, lubc) karta przebiegu studiów, lubd) suplement do dyplomu, lube) zaświadczenie wydane przez dziekanat z innej uczelniwraz z informacją o wymiarze godzinowym z danego przedmiotu i formie zaliczenia. Kserokopie ww. dokumentów należy potwierdzić w

Zasady przepisywania ocen z zajęć zaliczonych w innej uczelni wyższej na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich Read More »

Scroll to Top