Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zasady prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych oraz ich zastosowania jako model badawczy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i wyposażeniem laboratorium kultur komórkowych. Przedstawione zostaną metody wykorzystywane w pracy z komórkami zwierzęcymi (pasażowanie, liczenie, przechowywanie). Scharakteryzowane zostaną rodzaje hodowli komórkowych (2D, 3D) oraz ich zastosowanie jako model eksperymentalny do oceny takich parametrów jak proliferacja, apoptoza, cytotoksyczność. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w laboratorium hodowli komórkowych.

Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Niezbędne wyposażenie w laboratorium hodowli komórek zwierzęcych (sprzęt, odczynniki, materiały jednorazowe).
  2. Charakterystyka i zastosowanie linii komórkowych (adherentne, zawiesinowe), hodowli dwu- i trzywymiarowych.
  3. Rodzaje i sposób przygotowania podłóż hodowlanych, odczynników niezbędnych do prowadzania hodowli.
  4. Pasażowanie, liczenie komórek.
  5. Krioprezerwacja, przechowywanie w ciekłym azocie, wysiewanie komórek po długotrwałym przechowywaniu w ciekłym azocie.
  6. Przedstawienie metod stosowanych do oceny proliferacji, apoptozy, cytotoksyczności (np.: test z SRB, MTT, błękitem trypanu).
  7. Ocena zdolności migracyjnych, inwazyjnych komórek.
  8. Transfekcja komórek eukariotycznych.

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: Termin kursu podamy wkrótce.

PROWADZĄCY
Trener 1 .Specjalista w zakresie identyfikacji mikroorganizmów, klonowania molekularnego, technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Uczestniczka licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych, stały współpracownik największych jednostek badawczych w kraju i za granicą. Od 2012 szkoleniowiec i doradca zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak i młodych adeptów biologii molekularnej.
Trener 2. Specjalista w zakresie szeroko pojętej biologii komórki nowotworowej, hodowli komórek eukariotycznych, technik biochemicznych oraz biologii molekularnej. Współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych. Kierownik projektów uczelnianych oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku