Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania

dziekan dr Arleta Pławska

Dziekan dr Arleta Pławska
e-mail: arleta.plawska@wsz.pl

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 19 stycznia 2012 r. Rozprawę doktorską napisała na temat zarządzania kapitałem ludzkim w szkołach publicznych.
Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek geografia (1996). Od wielu lat związana zawodowo przede wszystkim z edukacją:
– w latach 1998-2003 nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie,
– w latach 2003-2006 nauczyciel – konsultant ds. doskonalenia w zakresie międzynarodowych programów edukacyjnych w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku,
– w latach 2006-2008 pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku a później w roku akademickim 2012/2013 wykładowca,
– w roku akademickim 2014/2015 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.
Jednocześnie, w okresie IX.2008-II.2016, pracownik samorządowy – kierownik Działu Funduszy Europejskich i Administracji w Centrum Hewelianum (jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdańska).
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół strategii personalnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Czerpie przyjemność z przygotowywania i realizowania projektów, zarówno edukacyjnych jak i infrastrukturalnych, uczenia się języków obcych a także dzielenia się wiedzą z innymi.


She obtained the academic degree of doctor of economic sciences in the field of management studies by resolution of the Department of Management at the University of Gdańsk on 19 January 2012. She wrote a doctoral dissertation on human capital management in the public schools.
She graduated from the Faculty of Biology, Geography and Oceanography at the University of Gdańsk – specializing in geography (1996).
For many years, professionally connected primarily with education:
– in 1998-2003 a teacher of geography and basics of entrepreneurship at the Secondary Comprehensive School No. 1 in Sopot,
– in 2003-2006 a teacher – consultant for the vocational training in the field of international educational programs at the Teachers Continuing Education Institution in Gdańsk,
– in 2006-2008 Rector’s proxy for International cooperation at the Social-Economic Higher School in Gdańsk and later a lecturer in the academic year 2012/2013,
– in the academic year 2014/2015 a lecturer in the School of Management in Gdańsk.
At the same time, during IX.2008-II.2016 – an employee of the local government, head of European Funds and Administration Division in Hewelianum Center (budgetary unit of the City of Gdańsk).
Her research interests focus on personnel strategies and human capital management.
She enjoys preparation and implementation of projects, both educational and infrastructural, learning foreign languages ​​and sharing knowledge with others.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku