Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania

dziekan Ewa Miłoszewska-Podrażka

Dziekan mgr inż. Ewa Miłoszewska-Podrażka
e-mail: ewa.miloszewska@wsz.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1998), absolwentka Studium Pedagogicznego w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego przy Politechnice Gdańskiej (1998), absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2016). Wyróżniona Certyfikatem I Stopnia Komitetu Naukowego Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2003). Półfinalistka Ogólnopolskiej Gry Symulacyjnej EUROMANAGER 2000.
W latach 1998-1999 specjalistka ds. szkoleń oraz wdrożeń programów finansowo-księgowych w firmie SAS Usługi Informatyczne. Od wielu lat związana zawodowo z trójmiejskimi uczelniami wyższymi. W latach 1998-2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2000 r. otrzymała Nagrodę Rektora PG za wyróżniającą się działalność dydaktyczną. Przez kilka lat opiekun Naukowego Koła Logistycznego WZiE PG. W latach 2001-2007 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (2004-2007).
Wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Wolontariusz w Fundacji Małych Serc. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania, handlu oraz zastosowania IT w zarządzaniu. Współorganizatorka oraz uczestniczka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.


Ewa Miłoszewska-Podrażka MSc

A graduate of the Faculty of Management and Economics at Gdansk University of Technology (1998), a graduate of Pedagogical Studies in Vocational Education at Gdansk University of Technology (1998), a graduate of the Faculty of Social Sciences at the University of Gdansk (2016). Awarded with the first degree certificate of the Scientific Committee of the School of Computer Aided Design, Production and Operation at the Military Academy of Technology in Warsaw (2003). A semi-finalist of the EUROMANAGER 2000 Simulation Games.
Between 1998 and 1999, she was a specialist in training and implementation of financial and accounting programs at SAS IT Services. For many years she has been professionally associated with Tri-City universities. Between 1998 and 2014 she acted as a researcher and teacher at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In 2000, she was granted the Award of the Rector of Gdansk University of Technology for outstanding teaching achievements. For several years she led the Scientific Logistics Circle at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. Between 2001and 2007 she was an academic teacher at Gdansk Management College. She was a lecturer at the Tourism and Hotel Management College in Gdansk (2004-2007).
A long-time member of the Polish Society for Production Management. A volunteer at the Little Hearts Foundation. An author of several publications on management, trade and application of IT in management. A co-organizer and participant of numerous national and international conferences.

Cofnij

WSZ na Facebooku