Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

System zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem nowelizacji 2017

Celem szkolenia jest znajomość Systemu Zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium na podstawie wymagań normy 17025 oraz Polskiego Centrum Akredytacji i samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

Szkolenie skierowane jest do pracowników branży kosmetycznej, oraz osób odpowiedzialnych program zapewnienia jakości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej

Wymagania normy 17025 z zakresu:

– struktury organizacyjnej

– personelu i jego kwalifikacji

– nadzoru nad dokumentacją

– przeglądu zamówień, ofert i umów

– obsługi klienta

– nadzoru nad badaniami niezgodnymi z wymaganiami

– auditów wewnętrznych

Wymagania techniczne normy 17025 z zakresu:

– warunków lokalowych i środowiskowych

– wyposażenia badawczego

– metod badawczych

– walidacji

– niepewności pomiaru

– spójności pomiarowej i wzorcowań

– pobierania próbek

– postępowania z obiektami do badań

– sterowania jakością badań

– kart badań i sprawozdań z badań

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością

Część praktyczna – samodzielne tworzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością (min. 2h)

Każda osoba otrzymuje inne zadanie lub praca w 2 osobowych zespołach.

CZAS TRWANIA KURSU: 6 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: 15 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą międzynarodowej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku