Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku dietetyka

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język angielski
Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Socjologia / Pedagogika
Etyka i deontologia / Filozofia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Anatomia człowieka
Fizjologia człowieka
Psychologia ogólna
Biochemia ogólna i żywności
Chemia żywności
Mikrobiologia ogólna i żywności
Parazytologia
Genetyka
Kwalifikowana pierwsza pomoc

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Podstawy żywienia człowieka
Żywienie człowieka
Dietetyka pediatryczna
Kliniczny zarys chorób
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
Edukacja żywieniowa
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Analiza i ocena jakości żywności
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
Organizacja pracy
Seminarium dyplomowe + praca dyplomowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA DO WYBORU
Żywienie w sporcie / Nowe trendy w żywieniu i dietetyce
Żywienie osób starszych / Żywienie w różnych warunkach środowiskowych
Technologia potraw dietetycznych / Surowce naturalne i ziołolecznictwo
Alergia pokarmowa / Żywienie w chorobach skóry
Żywność funkcjonalna / Żywność ekologiczna
Żywienie w turystyce / Diety niekonwencjonalne
Projektowanie diet leczniczych / aromaterapia, sensoryka i środki zapachowe
Promocja zdrowia / marketing żywności
Projektowanie usług żywieniowych / Kształtowanie sylwetki i postawy ciała
Kuchnie etniczne i regionalne / Kuchnia polska
Psychodietetyka / Komunikacja z pacjentem
Poradnictwo dietetyczne / estetyka
Podstawy epidemiologii / Choroby zakaźne

Cofnij

WSZ na Facebooku