Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

 1. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education”, z którą Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku podpisała umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+. Ponadto uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (28 państw członkowskich, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).
 2. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego oraz drugiego stopnia studiów w WSZ, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz w pełni zaliczyli semestr poprzedzający wyjazd i nie posiadają długu punktów ECTS. Wyjazdy na praktykę są możliwe po ukończeniu pierwszego semestru studiów.
 3. W momencie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie od zajęć.
 4. Kandydat powinien złożyć w biurze współpracy międzynarodowej:
  – formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej,
  – fakultatywnie dokument potwierdzający znajomość języka obcego (certyfikat, zaświadczenie od nauczyciela, zaświadczenie ze szkoły językowej).
 5. Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie Erasmus+ z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, max 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz max 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus.  Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy studentów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli kandydaci wyjeżdżający po raz pierwszy. Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus + wcześniejsze doświadczenie w ramach programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie” , Erasmus + oraz Erasmus Mundus zalicza się do kapitału mobilności.
 6. Minimalny okres pobytu w uczelni zagranicznej na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni), zaś w przypadku praktyk 2 miesiące (60 dni).
 7. Długość pobytu studenta w uczelni partnerskiej oraz stypendium rozliczane są z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc to 30 dni.
 8. Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania stypendium na nadprogramowy okres studiowania. Przedłużenie nie może wykraczać poza 30 września danego roku akademickiego. W przypadku przedłużenia pobytu umowa jest aneksowana podczas pobytu studenta na stypendium. Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.
  W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć:
  – zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrze,
  – Learning Agreement na drugi semestr.
 1. Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.
 2. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wymagają potwierdzenia na piśmie i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.
  Student jest zobowiązany do sprawdzenia wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów w uczelni partnerskiej.
 1. Student zobowiązany jest do przystąpienia do testu on-line przed wyjazdem i po powrocie z wymiany (wynik nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd). Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych beneficjenta Programu. Wynik niezadowalający z testu daje możliwość dodatkowego dokształcenia przed wyjazdem. Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty stypendium.
 2. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie Erasmus+ jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie dokumentów przesłanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz podpisanie umowy finansowej.
  W przypadku odrzucenia aplikacji przez uczelnię partnerską, studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych miejsc na danym wydziale i kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni partnerskiej.
 1. Stypendium w ramach programu Erasmus+ otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium otrzymywane przez studenta jest zazwyczaj niższe niż koszty utrzymania w kraju docelowym. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych.
 2. Uczestnik Programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni partnerskiej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.
 3. Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ubezpieczenia (OC, NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
 4. Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.
 5. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonego na ten sam cel.
 6. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalnych, za wyniki w nauce itd.), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.
 7. Studentom uprawnionym do otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni macierzystej przysługuje dodatkowe dofinansowanie o równowartości 200 euro na każdy miesiąc pobytu za granicą. Warunkiem otrzymywania dodatkowych środków jest dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej zaświadczenia o otrzymywanym stypendium.
  W/w zaświadczenie należy złożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym na wyjazd.
 1. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do dostarczenia do koordynatora współpracy międzynarodowej:
  – Confirmation of Stay – zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej,
  – Transcript of Records – wykazu zaliczeń, który stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów,
  – wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym),
  – wypełnienia testu językowego on-line,
  – przesłania do koordynatora współpracy międzynarodowej krótkiej relacji z pobytu (najlepiej ze zdjęciami).
 1. Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w uczelni macierzystej. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych niezaliczonych za granicą podejmuje dziekan właściwego wydziału.
 2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement warunków dziekan właściwego wydziału, po konsultacji z uczelnianym koordynatorem współpracy międzynarodowej, podejmuje decyzję o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.
 3. Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Pelplińskiej 7 (80-335). Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji wyjazdu stypendialnego. Odbiorcą danych może być państwo trzecie lub organizacja międzynarodowej, jeśli dane te wymagane są w celu realizacji zadania. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: administratordanych@wsz.pl lub listownie na adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku