Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Erasmus Policy Statement

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 1999 roku, kształcącą na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia. W ostatnich latach uczelnia aktywnie włączyła się w obszar współpracy i wymiany międzynarodowej. Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.
Strategia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku skupia się wokół umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, między innymi poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych. Wiąże się to z zapraszaniem zagranicznej wizytującej kadry naukowo-dydaktycznej, jak też wspieraniem mobilności studentów i własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wspomniany proces jest długofalowy, więc strategia Uczelni musi zakładać działania długotrwałe, bazujące na posiadanych i zdobywanych doświadczeniach, na bieżąco monitorowanych i dostosowywanych do bieżących warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni. Wybór uczelni partnerskich weryfikowany jest głównie poprzez analizę kierunków studiów oraz programów kształcenia na wybranych uczelniach. Daje to studentom pełną uznawalność okresu mobilności. Biuro Współpracy Międzynarodowej na bieżąco stara się analizować trendy kształtujące się w szkolnictwie wyższym oraz dostosowywać do nich swoją strategię. W kwestii wymiany międzynarodowej przekłada się to na weryfikację poszczególnych uczelni oraz monitorowanie zmian w programie ich kształcenia.

Rosnące zainteresowanie studentów kierunkami medycznymi (fizjoterapia i kosmetologia) powoduje zwracanie szczególnej uwagi, przy wyborze uczelni partnerskiej, na program nauczania, jaki oferuje dana uczelnia w zakresie kierunków medycznych. Dotychczas uczelnia podpisała 12 umów bilateralnych z uczelniami następujących krajów europejskich: Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Turcja. Dodatkowo Uczelnia pracuje nad organizacją gościnnych wykładów nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich. Tematyka wykładów będzie skupiać się na wymianie doświadczeń, a także na poznaniu specyfiki nauczania w innych krajach europejskich. W kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej uczelnia ma świadomość konieczności uruchomienia mechanizmów popierających działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności studiowania w WSZ studentów zagranicznych oraz ułatwienia wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni. Program tych działań jest ciągle modyfikowany.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów – ECTS.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku prowadzi Dział HR i Biuro Karier, które przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmują się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta, który to zakres powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą. Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

English version

Cofnij

WSZ na Facebooku