Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

prom_zzl2

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI to studia podyplomowe zarówno dla osób zajmujących się zawodowo sprawami personalnymi jak również dla tych, którzy dopiero planują podjąć zatrudnienie w działach personalnych. Praca w działach personalnych przeważnie podzielona jest na dwa obszary. Pierwszy obszar, zwany twardym HR, związany jest ze sprawami czysto kadrowo-płacowymi, czyli procesem zatrudnienia (przygotowania i zawierania umów o pracę), ewidencji i rozliczania czasu pracy, ustalania wymiaru urlopów, naliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz stosowania prawa pracy i zasad BHP.

Drugi obszar, tzw. miękki HR, to wszelkie zadania dotyczące dbania o wysoką jakość zatrudnionych pracowników, czyli zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego. Zadania te obejmują proces rekrutacji, szkolenia, tworzenia ścieżek karier zawodowych, motywację, system okresowych ocen pracowniczych oraz tworzenie strategii personalnych zapewniających synergię pomiędzy celami organizacji a oczekiwaniami pracowników.

Studia ukierunkowane są na kształtowanie i podnoszenie umiejętności menedżerskich w obszarze twardego i miękkiego HR. Dlatego też w programie studiów znajdują się dwa moduły: pierwszy poświęcony twardemu HR i drugi – miękkiemu HR.

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PROGRAMOWE W RAMACH „HR TWARDEGO”

Umowa o pracę, BHP
Wynagrodzenia za pracę
Czas pracy
Urlopy wypoczynkowe
Nieobecności w pracy
Dodatkowe umowy w prawie pracy
Prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
Płace – rozliczanie i wypłata wynagrodzeń

  • zajęcia praktyczne w salach komputerowych z wykorzystaniem programów kadrowo-płacowych SYMFONIA i PŁATNIK + kalkulatory wynagrodzeń on-line

Rachunkowość podatkowa
Obowiązki sprawozdawcze wobec GUS
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

SZCZEGÓŁOWE TREŚCI PROGRAMOWE W RAMACH „HR MIĘKKIEGO”

Kompetencje HR menedżera
Strategie personalne i analiza strategiczna personelu
Planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie pracowników
Rozwój pracowników –szkolenia (Development Centre, Assesment Centre), motywacja
System okresowych ocen pracowniczych
Analiza, opis i wartościowanie stanowisk pracy
Wynagradzanie pracowników
Zasady i metody skutecznej komunikacja w pracy, negocjacje pracownicze
Zarządzanie ryzykiem personalnym
Socjologia i psychologia pracy, kultura organizacyjna

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku