Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku administracja

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język angielski
Technologia informacyjna
Informatyka w administracji
Logika prawnicza
Ochrona własności intelektualnej
Wdw: Filozofia / Komunikacja społeczna
Wdw: Etyka / Socjologia
Wdw: Podstawy psychologii / Pedagogika
Wdw: Podstawy przedsiębiorczości / Zarządzanie projektami
Wychowanie fizyczne (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych)

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Historia administracji
Konstytucyjny system organów państwowych
Makroekonomia
Mikroekonomia
Nauka o administracji
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Podstawy prawoznawstwa
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Prawo administracyjne
Publiczne prawo gospodarcze

MODUŁ KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU NAUK KIERUNKOWYCH
Finanse publiczne
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Prawo cywilne i umowy w administracji
Prawo finansowe
Prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Socjologia i metody badań socjologicznych
Statystyka z demografią
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
Ustrój samorządu terytorialnego
Zamówienia publiczne

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

WdW – wykład do wyboru

Cofnij

WSZ na Facebooku