Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Co po studiach?

Jako absolwent kierunku administracja zyskujesz:

 • wiedzę i umiejętności do administrowania własnym podmiotem gospodarczym,
 • odpowiednie przygotowanie i uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju i zagranicą,
 • umiejętność rozumienia sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej oraz identyfikowania problemów i trendów rozwoju Polski i świata,
 • praktyczną umiejętność interpretowania przepisów prawnych, redagowania umów oraz stosowania przepisów procedur administracyjnych,
 • wiedzę z zakresu etyki i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych,
 • umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych i tworzenia odpowiednich relacji między instytucją publiczną a jej otoczeniem.

Jako absolwent administracji możesz podjąć pracę zawodową w:

  • własnym podmiocie gospodarczym,
  • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego i niepublicznego,
  • agendach administracyjnych (organizacjach społecznych, partiach politycznych),
  • ministerstwach,
  • urzędach wojewódzkich,
  • starostwach powiatowych i gminnych,
  • stowarzyszeniach,
  • sądach powszechnych,
  • kancelariach prawnych,
  • straży granicznej,
  • służbie cywilnej,
  • prokuraturze,
  • organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
  • małych i średnich przedsiębiorstwach.
Cofnij

WSZ na Facebooku