Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bezpieczeństwo publiczne

Wybierz specjalność bezpieczeństwo publiczne jeśli interesują Cię zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa. Poznasz mechanizmy funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi. Ponad to nauczymy Cię technik negocjacji stosowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego. Dobór przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności umożliwiają Ci przyszłą pracę w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności, a także pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
Posiadając dyplom ukończenia studiów w naszej uczelni z zakresu bezpieczeństwa publicznego będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy jako wykwalifikowany urzędnik, który może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, NIK’u i innych samodzielnych organów kontroli, wojska oraz publicznych agencji i fundacji.

MODUŁ KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO I SPECJALNOŚCIOWEGO: bezpieczeństwo publiczne
Instytucje bezpieczeństwa publicznego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Organizacja ochrony środowiska
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego
Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo spółek handlowych
Proseminarium
Seminarium licencjackie + praca dyplomowa
System bezpieczeństwa europejskiego
Ustrój administracji publicznej
Wybrane zagadnienia patologii społecznej
Zachowania organizacyjne
Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie kryzysem

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Wyboru specjalności dokonujesz podczas 4 semestru studiów,
podział na specjalności następuje od 5 semestru studiów.
Warunkiem utworzenia specjalności jest zgłoszenie się minimum 25 studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku