Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zarządzanie kadrami w dobie Unii Europejskiej

W dniu 26 marca 2003 r. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zorganizowała konferencję „Zarządzanie kadrami w dobie integracji z Unią Europejską”. Konferencja miała charakter naukowo – ekspercki. Na konferencji wystąpili pracownicy naukowi, specjaliści z przedmiotów związanych z zarządzaniem kadrami oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ponadto przedstawiciele instytucji ogólnokrajowych związanych z powyższymi problemami. Prelegenci skupili się na kształceniu Polaków i przygotowaniu ich do nowej sytuacji, jaką będzie wejście na rynek pracy UE. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji. Patronat medialny objęła Gazeta Wyborcza.

Program Konferencji

Część organizacyjna
wystąpienie kanclerza WSZ w Gdańsku, mgra Marcina Geryka,
wystąpienie rektora WSZ w Gdańsku, dr inż. Zbigniewa Celmerowskiego prof. WSZ.

Obrady plenarne
Globalizacja a zarządzanie kadrami  dr hab. Ewa Oziewicz – Uniwersytet Gdański
Strategia firmy a zarządzanie kadrami poprzez kartę wyników mgr Izabela Kondrusik – Akademia Zarządzania
Kształcenie kadr menedżerskich w Polsce na tle standardów Unii Europejskiej dr Waldemar Polak – WSZ w Gdańsku
Funkcjonowanie systemu ocen pracowników dr Halina Czubasiewicz – Uniwersytet Gdański
Rola kadry kierowniczej w systemach zarządzania jakością dr inż. Zbigniew Celmerowski prof. WSZ
Etyka działalności marketingowej dr Ryszard Pałgan – WSZ  w Gdańsku
Modernizacja potencjalnie rozwojowych gospodarstw rodzinnych prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki – WSZ w Gdańsku
Kształt polityki regionalnej w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej Jan Szamański – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Kreowanie miejsc pracy w dobie integracji z Unią Europejską mgr Katarzyna Rewers  – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Edukacja dorosłych w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej mgr Lucyna Mliczek – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim
Przygotowanie kadrowe administracji publicznej do członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr hab. Julian Krzyżanowski – Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wykorzystanie środków pomocowych (unijnych) w  zakresie dokształcania pracowników mgr Izabela Erecińska – Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk
Rola kadr w zarządzaniu dr Marek Suchar – Prezes Zarządu IPK Sp. z o.o.
Koszty pracy i ich wpływ na procesy inwestycyjne dr Piotr Giruć – WSZ w Gdańsku
Zarządzanie i praca menedżera mgr inż. Ewa Miłoszewska – WSZ w Gdańsku
Controlling w ewolucji personalnej przedsiębiorstwa mgr Ewa Ignaciuk – Uniwersytet Gdański
Personalne problemy Zarządzania projektami mgr Bronisław Stawicki – WSZ w Gdańsku

Część końcowa
16:10 – Podsumowanie konferencji dr Erwin Szneidrowski prof. WSZ, dziekan WSZ w Gdańsku

Cofnij

WSZ na Facebooku