Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY – SEMINARIUM

REFORMA SYTEMU OŚWIATY
– zmiany w organizacji
i funkcjonowaniu szkół
od 1 września 2017 roku

SEMINARIUM OTWARTE

Termin: 21 maja 2017 r. (niedziela)
Godzina: 9.00-14.30
Prowadząca: mgr Krystyna Laudańska

Udział w seminarium w szczególności polecaliśmy kadrze kierowniczej szkół/placówek oświatowych oraz nauczycielom.
Seminarium mialo na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli do wdrożenia nowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., a także omówienie przepisów wprowadzających ustawę (Prawo oświatowe) oraz wprowadzonych zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela dotyczących m.in.:

  • nowego ustroju szkolnego, wprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół od 1 września 2017 r.;
  • prowadzenia polityki kadrowej w okresie przejściowym oraz
  • dostosowania statutów szkół do nowych wymagań prawnych.

Udział w seminarium był BEZPŁATNY.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM

9.00 powitanie uczestników
9.05-10.20 część I. Nowy ustrój szkolny w świetle przepisów prawa
(podstawy prawne: przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, zmiany w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela; rozwiązania ustawowe w związku z likwidacją gimnazjów i reformą pozostałych typów szkół (możliwe rozwiązania, zastosowane przez organy prowadzące: likwidacja, wygaszanie, przekształcenie w szkołę innego typu, włączenie do szkoły innego typu; harmonogram wprowadzanych zmian)
10.20-10.30 dyskusja, pytania do cz. I.
10.30-10.45  przerwa
10.45-12.15

 

część II. Polityka kadrowa nauczycieli w kontekście reformy systemu oświaty
(przeniesienie, stan nieczynny, zwolnienie i zatrudnianie nauczycieli w okresie przejściowym; kontynuacja stosunków pracy; pełnienie funkcji przez dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych/wygaszanych szkół; zmiany w Karcie Nauczyciela)
12.15-12.30 dyskusja, pytania do cz. II.
12.30-12.45 przerwa
12.45-14.10 część III. Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy systemu oświaty
(podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły, wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu,  poprawność merytoryczna i techniczna statutu, obowiązek dostosowania statutów szkół do zmian wynikających z reformy systemu oświaty, proponowany układ ramowego statutu na podstawie art. 98 – 112  ustawy  Prawo oświatowe; procedury postępowania, przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły)
14.10-14.25 dyskusja, pytania do cz. III.
14.25-14.30 podsumowanie i zakończenie seminarium
Cofnij

WSZ na Facebooku