Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Klonowanie molekularne – nowoczesne techniki biologii molekularnej

Szkolenie ma na celu  zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami klonowania molekularnego w komórkach Escherichia coli oraz przygotowanie do praktycznego klonowania genów do wektorów plazmidowych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe techniki wykorzystywane w biologii molekularnej. Nabyta w trakcie szkolenia wiedza umożliwi uczestnikom dobór najbardziej optymalnej dla nich techniki klonowania molekularnego.

Szkolenie skierowane do pracowników przyzakładowych laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy techniki PCR
  2. Izolacja i analiza jakości wyizolowanego DNA
  • rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych w żelach agarozowych lub poliakrylamidowych
  1. Klonowanie molekularne z wykorzystaniem ligazy DNA
  2. Klonowanie molekularne metodą SLiCE – metoda klonowania DNA niezależna od ligacji
  3. Klonowanie molekularne metodą AQUA – najnowsza, opublikowana we wrześniu 2015, technika klonowania molekularnego DNA, oparta o PCR (Beyer i wsp., 2015)
  4. Transformacja komórek bakteryjnych zrekombinowanym plazmidowym DNA.


CZAS TRWANIA KURSU
: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU:
Termin kursu podamy wkrótce.

PROWADZĄCY
Trener 1 .Specjalista w zakresie identyfikacji mikroorganizmów, klonowania molekularnego, technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Uczestniczka licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych, stały współpracownik największych jednostek badawczych w kraju i za granicą. Od 2012 szkoleniowiec i doradca zarówno doświadczonych pracowników naukowych, jak i młodych adeptów biologii molekularnej.
Trener 2. Specjalista w zakresie szeroko pojętej biologii komórki nowotworowej, hodowli komórek eukariotycznych, technik biochemicznych oraz biologii molekularnej. Współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach badawczych. Kierownik projektów uczelnianych oraz finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku