Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Praktyki krajowe

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a jej celem jest zaznajomienie się studenta ze swoim przyszłym środowiskiem pracy, wprowadzenie w życie wiedzy nabytej na studiach oraz praktyczne jej zastosowanie w konkretnych sytuacjach zawodowych. Obowiązek odbycia praktyk mają zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Wymiar praktyk studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/2018 na jednolitych studiach magisterskich z fizjoterapii wynosi 36 tygodni, natomiast na studiach drugiego stopnia z kosmetologii12 tygodni.

Na studiach pierwszego stopnia, studenci kierunku dietetyka odbywają w sumie 15 tygodni praktyki, zaś studenci kierunków: administracja, informatyka i zarządzanie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 5 tygodni.

Kontynuujący studia studenci kierunku kosmetologia pierwszego stopnia, uczęszczają na praktykę przez okres 12 tygodni, natomiast na kierunku fizjoterapia pierwszego stopnia odbywają praktykę w wymiarze 23 tygodni.

Studenci mogą być skierowani przez uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z uczelnią. Jeżeli student studiów niestacjonarnych pracuje w firmie o profilu związanym z wybraną specjalnością wówczas może ubiegać się o zaliczenie stażu pracy jako odbytą praktykę.

Wszelkie informacje na temat praktyk można uzyskać w Biurze Karier (pok. 302, 2 piętro) w godzinach otwarcia.

 

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku