Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dobra praktyka kliniczna (ICH GCP) dla badaczy i zespołów badawczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie badaczy oraz zespołów badawczych z historią badań klinicznych, poprawnym prowadzeniem dokumentacji badań klinicznych a także poprawnego raportowania zdarzeń niepożądanych (AE oraz SAE). Szkolenie skierowane jest do osób związanych z badaniami klinicznymi – badaczy oraz zespołów badawczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Historia Badań Klinicznych
 2. Przepisy dotyczące prowadzenia badań klinicznych
 3. Wiadomości ogólne dotyczące faz rozwoju leku i rodzaju badań z udziałem ludzi
 4. Podział Obowiązków w badaniu klinicznym
  a) Obowiązki Sponsora oraz obowiązki Monitora
  b) Obowiązki Badacza:
 5. Zdarzenia niepożądane
 6. Kryteria Wyboru ośrodka
 7. Dokumentacja badania klinicznego
 8. Kontrola badania – audyt
 9. Zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji źródłowej
 10. Część praktyczna dotycząca prowadzenia dokumentacji badania klinicznego oraz prawidłowego raportowania zdarzeń niepożądanych – case study)

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin

CENA KURSU: 550 zł

TERMIN KURSU: 24 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Trener 1. Wieloletni monitor badań klinicznych oraz Szef Projektów badań klinicznych, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji systemów jakości w laboratoriach badawczych oraz medycznych. Wdrożeniowiec systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednym z największych centrów badawczych w Polsce.
Trener 2. Specjalista posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Badań Klinicznych, Good Clinical Practice. Odpowiada formalne za przygotowanie badania oraz reprezentowanie sponsora badania w kontaktach z komisjami bioetycznymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych. Koordynator badań klinicznych współpracujący ze światowymi koncernami farmaceutycznymi czuwający nad badaniami z zakresu neurologii, psychiatrii, dermatologii oraz reumatologii.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku